23 March 2024

Privacy

Privacyverklaring voor de patiƫnt:

Daar ook wij als organisatie De Zusters verplicht rekening houden met uw privacy en vertrouwelijkheid van uw gegevens wensen we u te informeren betreffende de verweking van uw persoonsgegevens. Dit enkel in het kader van uw verzorging door onze groep en deze te delen en uit te wisselen met de personen en organisaties die bij uw verzorging betrokken zijn.

 

De praktijk zal uw persoonsgegevens verwerken om:

 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het verpleegdossier en de nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen en de Wet Kwalitetisvolle Praktijkvoering
 • De prestaties van uw thuisverpleegkundige te kunnen aanrekenen via MyCareNet bij derderbetalersregeling of aan uzelf indien de prestaties daarbuiten vallen
 • Medisch-administratieve documenten te versturen en om de verzekerbaarheid te controleren via MyCareNet
 • U de nodige zorg te kunnen verstrekken en de kwaliteit ervan te bewaken
 • Te kunnen bemiddelen bij aangebrachte klachten
 • Om in geval van ernstige bedreiging van uw gezondheid, adequaat te kunnen handelen

 

De verwerking gebeurt enkel:

Op basis van een wettelijke verplichting. (De gegevens zullen dan ook niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Wij zijn wel wettelijk verplicht om de in het verpleegdossier wettelijk vereiste gegevens m.b.t de verzorging minimaal 30 jaar te bewaren)

Omdat dit noodzakelijk is voor vb. het verstrekken van de gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen zoals voorzien door de geldende privacywetgeving.

 

Om deze doeleinden te realiseren, zal de praktijk de volgende gegevens verwerken:

 • Identificatiegegeven zoals zijnde uw rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens van de contactpersoon indien vereist en met uw toestemming
 • De verleende verstrekkingen en het voorschrift van de arts, indien vereist
 • De evaluatieschaal m.b.t. de zorgbehoefte
 • De gegevens voor de planning en evaluatie van de verzorging met de frequentie voorgeschreven door de nomenclatuur
 • De specifieke gegevens die de nomenclatuur voor de thuisverpleging vereist bij bepaalde types verzorging
 • Contacten met de bij de zorg betrokken artsen

 

Om de doeleinden omschreven in dit document te bereiken, zullen de volgende personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • De verpleegkundigen aangesloten bij Thuisverpleging Samen Thuis
 • Uw huisarts
 • Uw mantelzorger indien u daartoe uw akkoord geeft
 • In geval van opname het ziekenhuis of woonzorgcentrum

 

U persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van De Zusters

 

U heeft in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens en binnen de grenzen zoals voorzien in de wetgeving, onder meer het recht:

 • Om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien
 • Om onjuiste of onvolledige gegevens die op uzelf betrekking hebben kosteloos te laten verbeteren
 • Een copy van uw persoonsgegevens opvragen
 • Persoonsgegevens te wissen of niet verder te verwerken

U kan hiervoor een degelijk verzoek indienen bij De Zusters.

Indien u zou menen dat De Zusters uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij De Zusters of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.